Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 7, november 2010

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

Verslag Themadag 2010

De Themadag is gehouden op 28 april jl. in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Wederom kunnen wij tevreden zijn over deze zeer geslaagde dag. Na de lezingen over het thema: De Waarde van Papier, werd er ’s middags een bezoek gebracht aan de restauratie afdeling van het Nationaal Archief. Hier bleek welk geduld bij dit belangrijke werk moet worden opgebracht om de vaak zwaar beschadigde boeken en documenten weer in goede staat te krijgen. Een ander hoogtepunt van de dag was de overhandiging van de unieke collectie van Theo en Frans Laurentius aan de KB. Het is goed dat dit industrieel erfgoed niet alleen op de best mogelijke wijze voor ons nageslacht bewaard blijft en maar ook voor belangstellende wordt ontsloten.

 
 

Themadag 2011

Inmiddels is het bestuur al weer druk bezig om de volgende Themadag voor te bereiden. Het plan is om die in de eerste helft van april 2011 te laten plaatsvinden. Over de plaats en het Thema zal begin 2011 informatie worden verstuurd.

Papiermuseum

Binnen de gemeente Renkum wordt door een paar enthousiaste stichtingen en verenigingen gewerkt aan een plan om te komen tot een museum waarin de papierhistorie een prominente plaats moet gaan innemen. Of dit initiatief gaat lukken is van diverse zaken afhankelijk. Belangrijk hierbij zijn een goed gebouw en een mooie collectie. Vooral voor dit laatste kan het zijn dat er te gelegener tijd een beroep wordt gedaan op de verschillende collecties die er in Nederland zijn. Het is van groot belang om de geschiedenis van het oude ambacht van het maken van papier, en de overgang daarvan naar de industriële papierfabricage voor onze kinderen en kleinkinderen te bewaren en te laten zien.

Even voorstellen: Martin Cuppen

In 1955 begon Martin Cuppen zijn werkzaam leven op het laboratorium van Papierfabriek Gennep, toen Page te Gennep. Hij vervolgde zijn loopbaan van 1958 tot 1972 als Hoofd Papierfabricage. Daarna is hij werkzaam geweest bij Siebtuchund Egoutteurfabrik Andreas Kufferath in Düren, Duitsland, als technisch adviseur en verkoper van hun producten voor de papierindustrie in Nederland en België. Hier is zijn interesse ontstaan voor watermerken. Vanaf 1983 werkte hij zelfstandig met vertegenwoordigingen uit Duitsland, Zweden, Zwitserland en Frankrijk. Hij bleef zich in die tijd bezighouden met machinebekledingen voor de papierindustrie. In 1993 ging hij met pensioen en is zich toen gaan verdiepen en bekwamen in het scheppen van papier. Dat hij hierin een unieke hoogte heeft bereikt blijkt uit de prachtige watermerkpapieren die velen van hem kennen. Regelmatig toont hij bij diverse gelegenheden zijn vakmanschap. Om aan goede stof te komen voor zijn scheppende werk heeft hij een laboratorium Hollander. Behalve het scheppen heeft Martin een collectie voornamelijk Duitse en Italiaanse watermerken verzameld. Hij is sinds 1998 lid van de IPH (International Assosiation of Paper Historians) en sinds 1999 van DAP (Deutscher Arbeitskreis für Papiergeschichte) Ook is hij vanaf het begin bezoeker van de Themadagen van Papiergeschiedenis Nederland waar hij in 2009 een uitleg heeft gegeven over zijn werkzaamheden.

 

 

Holland Papier Biënnale

De Holland Papier Biënnale heeft dit jaar weer plaats gevonden. Voor de achtste maal is deze tentoonstelling van hedendaagse, internationale beeldende kunst van papier, in samenwerking tussen het Museum Rijswijk en CODA Apeldoorn gehouden. Op zondag 12 september werd de Biënnale afgesloten met een grote papiermarkt op het voorplein van het Museum Rijswijk en in de Oude Kerk tegenover het museum. Er is dit jaar jammer genoeg geen speciaal Biënnaleboek gepubliceerd, wel is er een eenvoudige catalogus gemaakt. De bijzondere papierboeken die van 1996-2008 zijn verschenen, zijn nog te koop in de beide musea, of via www.eindeloos.com. Op onze site zijn foto’s van een aantal getoonde papierkunstwerken te vinden, Activiteiten, Holland Papier Biënnale 2010 - verslag.

International Association of Paper Historians (IPH)

Het congres van de IHP is dit jaar gehouden het Franse Angoulême van 7 tot 10 oktober. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de IHP, www.paperhistory.org of de onze onder Activiteiten, IPH Congres 30th.

Paper Publications Society

De Paper Publications Society heeft lang geleden een prachtige serie boeken uitgegeven. Deze stichting, ook wel bekend als de Labarre Stichting heeft echter de laatste decennia een sluimerend bestaan geleden. De huidige voorzitter van PPS, Theo Laurentius, en Papiergeschiedenis Nederland zijn in overleg om te bezien op welke wijze er samenwerking kan ontstaan tussen beide belangenbehartigers van de kennis van de historie van het maken van papier.

Meerssen Papier nieuw lid VNP

Jack Giesen redde Meerssen Papier in 2009 van een zekere ondergang. Hij rekende op een productie van 8.000 ton papier. Het werd uiteindelijk 4.000 ton. En toch viel 2009 niet tegen. Onlangs is Meerssen Papier lid geworden van de branchevereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken. Bezoek voor meer informatie de website van Meerssen Papier: www.meerssen-papier.com

Met vriendelijke groeten,
Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland

Financiële bijdrage

Ook dit jaar wil het bestuur graag een beroep op uw financiële steun voor onze stichting. Wij hopen opnieuw op een bijdrage van € 25 te mogen rekenen. Wilt u dit bedrag overmaken op de girorekening van Papiergeschiedenis Nederland, 3510722, te Naarden.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via e-mailadres:
infopapiergeschiedenis.net, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Contact - Adres

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand:  Nieuwsbrief 7, november 2010 (4,36 MB)
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland